Dịch Vụ Golf

BRG Danang

Khoảnh cách: 05 phút lái xe từ Mangala
Số hố: 36 – (7169 yards từ điểm phát bóng đầu)

Montgomerie Links

Khoảng cách: 01 phút lái xe từ Mangala
Số hố: 18 – (7100 Yards từ điểm phát bóng ban đầu)

Hoiana Shores

Khoảng cách: 30 phút lái xe từ Mangala
Số hố: 18 – (7004 Yards từ điểm phát bóng ban đầu)

Ba Na Hills Golf Club

Khoảng cách: 50 phút lái xe từ Mangala
Số hố: 18 – (7858 Yards từ điểm phát bóng ban đầu)